Ara

Telekom Çalışanları Tüzüğü

 

 

 

 

 

 

I.KISIM – DERNEĞİN ADI,AMACI VE ÇALIŞMA KONUSU

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- TELEKOM ÇALIŞANLARI DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur. Genel Merkezi Ankara’ dadır.

Kısa adı, TEÇADER’dir.

 

Gerekli gördüğü yerlerde ŞUBE açabilir.

 

Derneğin Amacı

Madde 2- a) Telekomünikasyon, iletişim ve haberleşme sektöründe çalışanların sosyal, kültürel ve mesleki meselelerini inceleyerek, mesleki ve kültürel seviyelerinin yükselmesine çalışmak, aralarında iyi münasebet ve karşılıklı iş birliği kurulmasını, yardımlaşmayı temin etmek, üyelerin maddi ve manevi menfaatlerini korumak, kollamak, iyileştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak.

 1. b) Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için üyeleri adına mahkemelerde dava açmak ve açılan mahkemede müdahil olmaktır

 

Derneğin Konuları:

Madde 3- Derneğin başlıca çalışma konuları şunlardır.

 1. a) Telekom Çalışanlarını tanıtmak, sevdirmek ve mesleki gelişmelerini sağlayabilmek için gerekenleri yapmak.
 2. b) Üyeleri arasında iyi münasebetlerin tesisi mevzuunda gerekli sosyal faaliyetlerde bulunmak,
 3. c) Üyelerinin mesleki gelişme sini temin ve kültürel seviyelerini arttırmak için gerekli yayınlarda bulunmak,

ç) Mesleki yenilikleri takip eder ve çalışanların istifadesi için gerektiğinde laboratuvarlar, kütüphaneler vücuda getirir.

 1. d) Üyelerinin yeni buluşlarının takibi için yardımda bulunmak,
 2. e) Üyeleri arasında maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olanların kollanması imkân ve vasıtalarını hazırlamak ve tatbik etmek,
 3. f) Mesleki çalışmaların teşviki ve hızlandırılması amacıyla çeşitli konferanslar, kurslar, seminerler ve geziler tertiplemek.
 4. g) Üyeleri için çeşitli kooperatifler kurulmasına yardımcı olmak,

ğ) Derneğin gelişmesine ve üyelerinin yararına uygun düşen diğer faaliyetlerde bulunmak.

 1. h) Dernek üyelerinin yararı için gerekli izinleri almak kaydıyla lokal, sandık açmak ve iktisadi işletme açmak, çalıştırmak, ortak olmak.

 

Yasak ve İzne Bağlı Çalışmalar

Madde 4

 1. a) Dernek bağımsız bir hükmi şahsiyet olarak çalışır. Bu vasıf ile bütün işlerini yürütür.
 2. b) Dernek sendika, oda, vakıf ve diğer kuruluşlara yardım edebilir ve bu kuruluşlardan yardım alabilir. Vakıf kurabilir, Kurucu Üye veya kurulu vakfa üye olur.
 3. c) Dernek Yöneticileri Derneği temsilen, dernek amaçlarına uymayan toplantıya ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve Dernek mensuplarını da bu yolda harekete teşvik edemezler.
 4. d) Dernek adına yetkili organca karar verilmeden bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar yapılamaz.

 

II. KISIM – DERNEĞİN KURUCULARI

 

Kurucu Çalışanların Kimliği

Madde 5- Hepsi T.C. tebaası olan kurucular, ad, soyadı, doğum tarihi, ev ve iş adresleri sırasına göre şunlardır.

 1. İhsan Berkin, 1910, Etlik Kuyuyazısı No:12, Telefon Müdürlüğü Santrallar Amiri.
 2. Cemal Tezsezer, 1911, Maltepe Onur Sok. No:53 Telefon Müdürlüğü Yenişehir Santral Şefi.
 3. Nuri Çığlıdağ, 1910, Etlik Son Durak No: 13, Telgraf Müdürlüğü Başteknisyeni.
 4. Suat Cömert,1920, Yenimahalle Muhaç Sok. No:92, Telefon Müdürlüğü Başteknisyeni.
 5. Salih Bayram, 1925, Kazıkiçi Bostanları Yeni Esnaf Sok. No:17 Telefon Müdürlüğü Teknisyeni.
 6. Sadık Erik, 1927, Posta Cad. Kuşbaşı Sok. No:3 Telefon Müdürlüğü Kuranportör Teknisyeni.
 7. Ömer Nuri Turumtay, 1928, Talatpaşa Bulvarı Aktarbaşı Apt. 5/1, Telefon Müdürlüğü Teknisyeni.
 8. Ö. Galip Ergincan, 1930, PTT Lojmanı Bahçelievler, Telefon Müdürlüğü Santral Teknisyeni.
 9. Murat Öğün, 1927, Yenimahalle Serdar Sok. 49, PTT Umum Müdürlüğü Fen Dairesi Ressamı.
 10. Hüseyin Cengiz, 1929, Posta Caddesi Şavban Apt. Kat:4, Telefon Müdürlüğü Kuranportör Teknisyeni.
 11. Turan Özden, 1931, Işıklar Caddesi No:1 Kat:3, Telefon Müdürlüğü Teknisyeni.
 12. Oğuz Köktürk, 1934, Demirlibahçe Demirkapı Sok. No:80, Telefon Müdürlüğü Santral Teknisyeni.
 13. Kadir Çelikçi, 1927, Posta Caddesi Şavban Apt. Telefon Müdürlüğü Teknisyeni.
 14. Münir İşör, 1928, Atıf Bey Mah. 2.Sok. No:31, Telefon Müdürlüğü Kuranportör Teknisyeni.

 

III. KISIM – DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

Üye Olma Nitelikleri

Madde 6- Derneğe Asli ve Fahri olmak üzere iki türlü üyelik vardır.

 

Asli Üyelik

Madde 7- Asli üyeliğin şartları şunlardır

A-Telekomünikasyon, iletişim ve haberleşme sektöründe çalışanlar;

Asil üye olarak kaydedilirler. Asil üyeler, üye olacaklarını ve üyelik yükümlülüklerini yerine getireceklerini yazılı olarak bildirirler.

B-Telekomünikasyon, iletişim ve haberleşme sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişiler asil üye olarak kaydedilirler. Asil üyeler, üye olacaklarını ve üyelik yükümlülüklerini yerine getireceklerini yazılı olarak bildirirler.

C-Mevcut üyelerin isteği veya yasal nedenler ile bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlardan ayrılmaları sonucunda yükümlülüklerini yerine getirme şartı ile üyelikleri devam eder.

D- Her şekilde de asil üyeliğin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi şarttır.

 

Fahri Üyelik

Madde 8- Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunacak kimselere Yönetim Kurullarının kararı ile ( Fahri Üyelik ) Genel Merkez Genel Kurulu  kararı ile ( Fahri Başkanlık) verilebilir.

 

Üyelerin Hakları ve Görevleri

Madde 9- Her üyenin hakları ve görevleri şunlardır:

 1. a) Mesleğin şeref ve itibarını daima korumak, Derneğe ve meslektaşlarına toplum düzeni içinde itimada şayan ve itibarlı bir mevki temin edecek şekilde hareket ve birbirlerinin haklarına hürmet ve riayet etmek.
 2. b) Dernek organlarını seçmek ve seçebilmek,
 3. c) Dernek aidatını zamanında ödemek,

ç) Derneğin mesleki, kültürel, sosyal ve diğer faaliyetlerinden istifade etmek,

 1. d) Bu Tüzük ile üyelere tanınan bütün haklardan istifade etmek,
 2. e) Dernek organlarınca kendisine verilecek görevi yerine getirmek ve Dernek faaliyetlerini yaymak.

Üyelikten çıkma

Madde 10- a) Dernek Başkanlığına, yazı ile bildirmek kaydı ile her üye dilediği zaman Dernekten çıkabilir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11- Üyelerden Tüzüğün ( 51-b) maddesindeki suçlardan birini işleyenler, Şube yönetim kurulu tarafından yapılan tetkik ve tahkik sonucu Şube Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılır. Çıkarılan üye Şube Genel Kuruluna başvurabilir. Bu kurulun kararı kesindir.

Madde 12-Çıkan veya çıkarılan üye Dernekten hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

Yeniden Üye Olma

Madde 13- Üyelikten çıkan veya çıkarılanların kaydı Yönetim Kurullarınca silinir ve usulen karar defterine geçirilir, yeniden üye olabilecek olanlar yeni baştan üyelik belgesi doldurmak ve gerekli işlemleri yaptırmak zorundadırlar.

 

IV. KISIM – DERNEĞİN TEŞKİLATI

 

Madde 14- Teşkilat iki kademe üzerinden kurulmuştur.

 1. Şubeler
 2. Genel Merkez

Şubelerin Kuruluşu

Madde 15-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 16- Şubeler Genel Yönetim Kurulunca tespit edilecek kendi coğrafi alanlarında Derneğin teşkilatıdır. Bu yüzden Derneğin bu hüviyeti ile haiz olduğu bütün görevleri icra ederler. Ve bu görevlerin gerektirdiği yetkilere sahiptirler.

 

Şube Organları

Madde 17- Şubelerde şu organlar bulunur:

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetleme Kurulu

 

ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulunun Teşekkülü

Madde 18 Şube Genel Kurulları şubeye kayıtlı üyelerden teşekkül eder. 3 (üç) yılda bir, yılın Nisan Ayı içerisinde toplanır. Şubeler Genel Kurul Olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu Toplantısından 2 (iki) ay önce bitirirler.

Şube Genel Kurulu toplantı çağrısında Genel Merkez Genel Kurulu çağrısındaki esaslara uyulur.

Şube Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantısı

Madde 19- Şubeye kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği veya Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının görecekleri lüzum üzerine bir ay içinde Şube Genel kurulu Olağanüstü toplantısı yapılır. Toplantı, çağrı müddeti içinde yapılmazsa talep edenden biri Mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine başvurabilir. Olağanüstü toplantıda talep edenin teklifi görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Şube Genel Kurulunda Çoğunluk ve İdare

Madde 20- Genel Kurul toplantısı, üyelerin çoğunluğunun huzuru ile açılır, çoğunluk bulunmazsa geri bırakılır. İkinci toplantıda da üye sayısına bakılmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayıları toplamının iki katından aşağı olmaz.

Madde 21- Genel Kurul kendisine açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter seçer. Genel Kurul tutanaklarının tasdikli sureti ile seçim neticeleri en geç 30 gün içinde Genel Merkeze ve Mülki Amirliğe bildirilir.

Şube Genel Kurulunun Görevi ve Çalışma Şekli

Madde 22- Şube Genel Kurulu Şubenin en yüksek organıdır. Şubeler teşkilatını seçer. Genel Merkeze karşı dileklerde bulunur. Seçeceği organlara kararları ile direktifler verir. Şubenin bütün konuları hakkında karar merciidir. Şube Genel Kurullarında oylar, kararlar ve seçimler Genel Merkez Genel Kurulunun tabi olduğu esaslara göre yürütülür.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulunun Teşekkülü

Madde 23- Şube Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 7(yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye ile kurulur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyelerden birini başkanlığa, birini sekreterliğe, birini muhasipliğe, birini teşkilatlandırma sekreterliğine, birini sosyal işler sekreterliğine seçer. Yönetim Kurulu üyelerinden sonra gelen yedek 7 (yedi) üye Yönetim Kurulunca açılacak üyeliklere sırasıyla geçerler. Yönetim Kurulundaki her türlü değişikliğin hüviyet ve adresle birlikte 30 gün içinde Mülki Amirliği ve Genel Merkeze bildirilmesi mecburidir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 24- Şube Yönetim Kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Şube Genel Kurulunu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
 2. b) Derneğin amaç ve konusu ile ilgili işleri tüzük hükümleri Yönetmelikler ve Genel Merkez tamimleri gereğince yürütmek,
 3. c) Maddi yardım yapılacak üyelerin durumlarını Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

ç) Derneğe gelir teminine çalışmak,

 1. d) Üyelerin dilek ve temennilerini gerekli teşebbüslerde karşılamaya çalışmak, yetkisi dışına çıkanları Genel Merkeze bildirmek,
 2. e) Şube bütçesini tatbik etmek, masrafların yapılmasına karar vermek,
 3. f) Şube Genel Kurul Toplantılarından önce Şube çalışmaları ve kati hesap bilançosunu Genel Merkeze bildirmek,

Madde 25- Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde üyelerden birini dernek işleri için görevlendirebilir.

 

Şube Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 26- Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz olarak üst üste üç defa katılmayanlar çekilmiş sayılırlar. Asil üyelerden boşalan yeri yedek üyeler sıra ile doldurur.

 

Şube Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 27- Şube Başkanı Şubeyi temsil eder. Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Basınla münasebetleri düzenler. Her türlü yazışma ve evrakı birinci derecede imzalar. Muhasip ile birlikte veya ayrı ayrı şubenin parasını bankadan çeker.

 

Şube Sekreterlerinin Görev ve Yetkileri

Madde 28- Sekreter şubenin yazı, üye kayıt ve teşkilatlanma işlerine bakar. Gerektiğinde Başkana vekalet eder. Karar, gelen-giden evrak, üye kayıt defterleriyle, bunlarla ilgili dosya ve diğer gerekli hususları düzenler, kitaplık defteri tutar.

 

Şube Muhasibinin Görev ve Yetkileri

Madde 29- Muhasip Şubenin hesap işlerine bakar, gelir-gider, üye aidatı, demirbaş defter ve dosyalarını tutar. Başkanla birlikte şubenin parasını bankadan çeker. Yönetim Kuruluna üç ayda bir bütçeye ve gelir-gidere göre rapor verir.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU

Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Madde 30- Şube Genel Kurul toplantısında 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek Denetçi seçilir. Asil üyeler ilk toplantılarında aralarında Başkan, sekreter ve Üye olarak görev bölümü yaparlar. Denetçiler hesaplarla ilgili hususları, Yönetim Kurulunun çalışmalarını tetkik ve kontrol ederek Şube Genel Kuruluna yıllık bir rapor hazırlarlar. Gerektiğinde Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması için Şube yönetim kurulundan yazılı olarak talep ederler. Denetçiler yılda en az iki defa tüzük, iç yönetmelik ve tamimlere göre faaliyetleriyle mali durumları hakkında yapacakları denetleme sonucu Genel Merkeze rapor verirler. Şube Yöneticileri Denetçilerin çalışmalarını kolaylaştırmakla yükümlüdür.

 

B-GENEL MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Merkez Organları

Madde 31- Genel Merkezde şu organlar bulunur.

 1. a) Genel Merkez Genel Kurulu
 2. b) Genel Yönetim Kurulu
 3. c) Genel Denetleme Kurulu

ç) Yüksek Hakem Divanı

 

 GENEL MERKEZ GENEL KURULU

Genel Merkez Genel Kurulunun Olağan Teşekkülü

Madde 32- Genel Merkez Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir Genel Yönetim Kurulunun çağrısı ile Haziran ayı içerisinde doğal olarak toplanır.

 

Genel Merkez Genel Kurulu

 1. a) Şube Genel Kurullarında her (elli) üyeye bir üye olmak üzere seçilecek delegelerden,
 2. b) Şube Başkanlarından,
 3. c) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu ve Yüksek Hakem Divanı üyelerinden teşekkül eder.

Derneğin şubesi açıldığında dernek üye kayıtları en yakın şubelere aktarılır

 

Genel Merkez Genel Kurulunun Olağanüstü Teşekkülü:

Madde 33- Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut Genel Kurul Delegelerinin ve Derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Yönetim Kurulu Genel Merkez Genel Kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Genel Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunanlardan birinci mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine müracaat edebilir.

Olağanüstü toplantıda talep edenin teklifi görüşülür. Gündemde bulunmayan hesaplar görüşülmez. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların da gündeme konulması zorunludur.

 

Genel Merkez Genel Kurulunun Çağrı Usulü

Madde 34- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel Merkez Genel Kurulunda Yeter Sayı ve İdaresi

Madde 35- Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

Toplantı Genel Başkan veya Genel Sekreter veya Yöneticilerin içlerinden görevlendireceği biri tarafından açılır.

 

Yoklama yapılır. Delege adedinin yarısından bir fazlası toplantıda mevcut ise Genel Kurulu idare etmek üzere açık oyla bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve iki de Sekreter seçilir.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya iştirak eden delege sayısı Genel Yönetim ve Genel Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamın iki katından aşağı olamaz.

Madde 36- Genel Merkez Genel Kurulu aşağıdaki işlere de bakar:

 1. a) Genel Yönetim Kurulu tarafından, Genel Merkez Genel Kurulunun tasdik ve tasvibine sunulan karar ve teklifler,
 2. b) Derneğin bir Federasyona katılması veya ayrılması,
 3. c) Fahri Başkanlığın kabulü,

ç) Gerektiği zaman Tüzüğü değiştirmek,

 1. d) Derneğin feshine karar vermek ve tasfiye heyetini seçmek.
 2. e) Şube açmak ve faaliyetini yürütemeyen şubeleri kapatmak.
 3. f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması.

Genel Merkez Genel Kurulunda Oylar, Kararlar ve seçimler:

Madde 37- Genel Merkez Genel Kurulu her hususta çoğunlukla karar verir. Ancak; bütçenin tasdiki, Tüzüğün değiştirilmesi, bir Federasyona katılması, ayrılması ve Derneğin feshi gibi kararların üçte iki çoğunlukla alınması şarttır.

Genel Yönetim Kurulu seçimleri gizli oyla yapılır. Diğer seçimler ve kararlar gösterme oyu ile yapılabilir.

Seçimlerde Başkanlık Divanı üç kişilik (seçim komisyonu) teşkil edebilir.

Madde 38-Genel Merkez Genel Kurul Toplantısına katılan her delegenin bir oy hakkı vardır.

Genel Merkez Genel Kuruluna katılmayan dernek üyelerinin de organlara seçilebilme hakları vardır.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Madde 39- Genel Merkez Genel Kurulunca yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde Genel Yönetim ve Genel Denetleme Kurulu ile Yüksek Hakem Divanı asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve ev adresleri Mülki Amirliğine bildirilir.

GENEL YÖNETİM KURULU

 

Teşekkülü ve Görev Bölümü

Madde 40- Genel Merkez Genel Kurulu tarafından 7 (yedi) üye Genel Yönetim Kuruluna asil, 7 (Yedi) üye de yedek olarak seçilir. Genel Yönetim Kurulu asil üyeleri ilk toplantısında Genel Başkan, 1 Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Teşkilatlandırma Sekreteri, Sosyal İşler Sekreteri ve Yayın İşleri Sekreteri olarak görev bölümü yaparlar. Görev süreleri 3 (üç) yıl olup yeniden seçilebilirler. Tüzükte belirtilmeyen yardımcılar ile sekreterlerin görev ve yetkileri Genel Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 41- Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. b) Dernek işlerinin yürütülmesi için gerektiğinde tamimler ve yönetmelikler yapmak,
 3. c) Kurul üyeleri arasında görevlendireceği bir veya birkaç üyesi vasıtasıyla şubeleri teftiş ettirmek.

ç) Genel Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmak, çalışma ve mali raporunu vermek, tahmini bütçeyi hazırlamak ve yıllık aidat miktarını tespit ederek bu Kurulun tasvibine sunmak, tatbik etmek,

 1. d) Tüzükte zikredilmeyip de bütün üyeleri ilgilendiren işler hakkında karar verip tatbikine geçmek,
 2. e) Yayın organı çıkarmak ve diğer gerekli mesleki ve kültürel yayınlarda bulunmak,
 3. f) Genel Merkez Genel Kurulunu tasvibi ile lüzum gördüğü teşekküllerle iş birliği yapmak,
 4. g) Şube ve Genel Merkez Yöneticilerinden veya üyelerden kabahatli gördüklerini Yüksek Hakem divanına sevk etmek,

ğ) Üye dileklerini inceleyerek karara bağlamak,

 1. h) Genel Merkez Genel Kurulunun tasvibinden çıkan bütçe ve diğer kararların tatbikine çalışmak ve verilen yetkileri kullanmak,

ı) Gerektiğinde Tüzük çalışma alanına giren konularda bildiri, beyanname veya benzeri yayın yapmak,

i)Gerektiğinde Yüksek Hakem Divanı ve Genel Denetleme Kurulu ile istişare toplantılar yapmak,

 1. j) Lüzum gördüğü hallerde hukuki işlerini bir hukukçuya vermek,
 2. k) Üyelere yapılacak karşılıksız nakdi yardım miktar ve kurallarını hazırlayarak Genel Merkez Genel Kuruluna sunmak ve tatbik etmek,

l)Şube Başkanlarını uygun gördüğü zamanlarda ve yerlerde toplantıya çağırıp istişarelerde bulunmak ve karar almak.

 1. m) Meydana gelecek doğal afetlerde (sel, deprem, yangın v.s) yapılacak yardım ve alınacak tedbirleri belirler ve uygular.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 42- Genel Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Genel Yönetim Kurulu Üyeleri veya Genel Denetleme Kururlu tarafından Genel Merkez Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden biri Sulh Hukuk Hakimliğine başvurabilir.

 

Genel Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 43- Genel Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanarak dernek işlerine bakar. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz olarak üst üste 3 defa katılmayanlar Genel Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılırlar. Asil üyelerden boşalan yeri yedek üyeler sıra ile doldururlar.

 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 44- Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek,
 2. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına bilfiil başkanlık etmek,
 3. Basınla münasebetleri düzenlemek,
 4. Her türlü yazışma ve masraf evrakını birinci derecede imzalamak,
 5. Mali Sekreterle birlikte veya ayrı ayrı olarak Derneğin parasını bankadan çekmek,

Genel Başkan Dernek namına imzaladığı evrak ve yaptığı her işten dolayı sorumludur.

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 45- Genel Sekreter, Genel Başkanın olmadığı hallerde 44. Maddede yazılı görev ve yetkilere sahiptir. Derneğin Yönetimi ile ilgili yazışma evrakını Genel Başkan ile birlikte imzalar. Aşağıdaki defterleri ve dosyaları tutar:

 1. Genel Yönetim Kurulu karar defteri
 2. Gelen-giden evrak kaydı defter ve dosyaları,
 3. Genel üye kayıt defteri,

 

Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 46- Mali Sekreter, Genel Merkezin mali ve hesapla ilgili işlerine bakmakla mükelleftir. Genel Yönetim Kurulu kararı dışında yapılan sarfiyattan sorumludur. Sarf evrakını Genel Başkanla birlikte imzalar. Üç ayda bir genel Yönetim Kuruluna bütçeye ve gelir-gidere göre rapor verir. Genel Başkanla birlikte veya ayrı ayrı para çekmeye yetkilidir. Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki defterleri tutar.

 1. Gelir-gider defteri (veya yevmiye ve büyük defter)
 2. Envanter defteri,
 3. Alındı belgesi kayıt defteri,

 

GENEL DENETLEME KURULU

Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Madde 47- Genel Denetleme Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından üç asil ve üç yedek üye olarak 3 (üç) yıl için seçilir. Asil üyeler ilk toplantılarında aralarında Başkan, Sekreter ve üye olarak görev bölümü yaparlar. Yılda en az iki defa Genel Yönetim Kurulunu denetlerler ve Genel Merkez Genel Kuruluna denetleme sonucunu bir raporla bildirirler. Genel Denetleme Kurulu, Dernek teşkilatını her cihetten denetlemekle görevlidir. Kusurlu gördüklerini Genel Yönetim Kuruluna ve Yüksek Hakem Divanına bildirir. Dernek organları Genel Denetleme Kurulunun görevlerini kolaylıkla yapmalarına yardım ederler.

 

YÜKSEK HAKEM DİVANI

Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Madde 48- Yüksek Hakem Divanı, Genel Merkez Genel Kuruluna iştirak eden üyeler tarafından 3 (üç) yıl için beş asil ve beş yedek olarak seçilir. Seçilen asil üyeler arasında Başkan, Sekreter ve üye olarak görev bölümü yaparlar.

 

Madde 49-Yüksek Hakem Divanı dernek kademeleri arasında vuku bulacak uyuşmazlıklarda hakem durumundadır. Tüzük hükümleri çerçevesinde Dernek ve Üye menfaatlerinin zedelenmemesine çalışır. Korunması için gerekli kararları alır ve ilgililere duyurur.

 

Madde 50-Yüksek Hakem Divanı, çalışmaları ile temayüz eden, Derneğe fayda sağlayan üyelerine veya Yöneticilerine takdirlerini bildireceği gibi bu gibilerin taltif edilmesini Genel Merkez Genel Kuruluna teklif edebilir.

 

Madde 51-Yüksek Hakem Divanı çalışmalarını Genel Hükümlere göre ayarlar. Genel Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları dışındaki konularda Tüzük hükümlerine ve Dernekler Kanununa aykırı hareket edenler hakkında gerekli tahkik ve tetkiki yaparak sonucunu Genel yönetim Kuruluna verir. Genel Yönetim Kurulunca üye hakkında işledikleri suçun nev’ ine göre ihtar ve ihraç cezası verilir.

 1. a) İhtar, üyenin yanlış hareketlerini ayarlaması için tembih edici yazılı ikazdır. Bu cezayı gerektiren fiilin suç olduğu hususundaki takdir Genel Yönetim Kuruluna aittir. Muhtelif zamanlarda türlü sebeplerle üç ihtar cezası alan üye Dernekten çıkarılır.
 2. b) İhraç, üyenin bir daha kabul edilmemek üzere Dernekten çıkarılmasıdır. İhraç cezasını gerektiren haller şunlardır.
 • Derneğin gaye ve prensiplerine aykırı hareket ettiği sabit olanlar,
 • Şeref kırıcı herhangi bir suç işleyenler,
 • Kendisine verilen vazifeleri özürsüz olarak yapmamakta ısrar edenler.
 • Özürsüz olarak on iki ay aidat ödemeyenler,
 • Dernekliler arasında huzursuzluk yarattıkları sabit olanlar.

 

Madde 52- Suçlu görülen üye bağlı olduğu Şube Yönetim Kurulu veya denetleme Kurulu tarafından Yüksek Hakem Divanına sevk edilir. Ayrıca Yüksek Hakem Divanı da lüzum gördüğü hallerde re’sen üyeler veya şube ve Genel yönetim Kurulları hakkında takibata geçebilir.

 

Madde 53- Hakkında takibat yapılan üye savunma için Yüksek hakem Divanına vereceği bir yazı ile bir dernek üyesini vekil tayin edebilir, vekilin sözleri sanığı bağlar.

 

Madde 54- Hakkında ihraç kararı verilip hükmü kesinleşen üyenin adı, soyadı, mesleği, işlediği suç ve aldığı ceza Derneğin yayın organı vasıtasıyla ilan edilir.

 

V. KISIM – MALİ HÜKÜMLER

 

A-DERNEĞİN GELİRLER VE GİDERLERİ

 

Derneğin Gelirleri

Madde 55- Derneğin gelirleri şunlardır:

1-Genel Merkez Gelirleri

 1. a) Üye aidat gelirleri,
 2. b) Şube üye aidat gelirlerinin %50’si,
 3. c) Bağış, piyango, yayın ve sair faaliyet gelirleri,

ç) Eğlence, toplantı, film ve konferans gelirleri,

 1. d) Derneğin menkul ve gayrimenkul mallardan elde edilecek gelirler,
 2. e) İktisadi işletmeler veya ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

2- Şubelerin Gelirleri

 1. a) Üye aidatının %50’si ve bağışlar,
 2. b) Çeşitli eğlence ve faaliyet gelirleri,
 3. c) İktisadi işletmeler veya ortaklıklardan elde edilecek gelirler

 

Üye Aidatları

Madde 56- Üye giriş aidatını ve aylık aidatları Genel Kurul belirler. Aidatlar Genel Merkezde toplanır. Şubelere kayıtlı üyelerin aidatlarının %50’si her ay düzenli olarak Genel Merkez tarafından şubelerin hesaplarına aktarılır.

 

Derneğin Giderleri

Madde 57- Derneğin Giderleri bütçeye uygun olarak Yönetim Kurulu kararları ile yapılır. Acil hallerde Genel Başkan’ ın müsaadesi ile ve ilk toplantıda karara alınmak kaydıyla Mali Sekreter tarafından yapılabilecek sarf miktarını Genel Yönetim Kurulu belirler.

Bu yetki Şube Başkanı için; Genel Merkez Yönetim Kurulunun mali sekreter için tespit edilen bu miktarın 1/3 kadardır. Bu miktardan fazla para Derneğin bankadaki hesabına yatırılır. Genel Kurula katılan merkeze bağlı taşra delegelerinin yolluk ve iaşeleri Genel Merkez tarafından karşılanır.

 

Madde 58- Gelirler Yönetim Kurullarının bir tutanakla tespit edeceği numaralanmış ve mühürlenmiş kopyalı makbuzlarla, giderler fatura veya imzalı ve tasdikli karar no. su taşıyan evraka müsteniden yapılır.

 

B-BÜTÇELER

Genel Merkez Bütçesi

Madde 59- Genel Merkez Bütçesi yıllık hazırlanır. Daha önceki yılların gelir ve giderlerine göre gerçeğe uygun bir bütçe tesisine çalışılır. Genel Yönetim Kurulu bütçeyi tatbik eder, Genel Denetleme Kurulundan bu bütçenin fasıllarında değişiklik ve aktarma yapılmasını talep etmeden kendiliğinden aktarma yapamaz. Bütçenin tatbikini Denetçiler titizlikle izlerler.

 

Şube Bütçeleri

Madde 60- Şubelerin bütçeleri şubede toplanan para ile gerçeğe uygun olarak ve yıllık hazırlanır. Şube bütçeleri de Genel Merkez bütçesinde tayin edilen esaslara göre tatbik edilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 61-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 62- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda iki defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

VI. KISIM – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tüzük Tadili

Madde 63- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ ü’ dür.

Şubelerin İdari Kararla Kapatılması

Madde 64- Genel Merkezce herhangi bir sebeple kapatılan veya kapatılmak zorunda kalan şubelerin menkul ve gayri menkul malları ile mevcut gelirleri Genel Merkeze devredilir.

Şubelerin Feshi

Madde 65- Şubeler ilgili organları seçemeyecek durumda Üyelik adedini kaybederlerse veya Şube Genel Kurullarının üç de ikisi karar alırsa Şubenin feshi mümkündür.  Şubelerin feshi halinde de malları Genel Merkeze devredilir.

Derneğin Feshi

Madde 66- Derneğin Feshine Genel Merkez Genel Kurulu karar verir. Bu maksatla akdedilen toplantıda Genel Merkez Genel Kurulu üyelerin in üçde ikisinin hazır bulunması gerekir. İlk toplantı da ekseriyet temin olunmazsa ikinci toplantı gene usulüne göre çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz. Şu kadar ki fesih için, Genel Merkez Genel Kurulu mevcut üyelerinin üç de ikisi tarafından karar verilir.

Derneğin feshi halinde mallarının akıbeti Genel Merkez Genel Kurulunca kararlaştırılır

 

Genel Yönetim Kurulu